Powrót na górę strony

APLIKACJE

Wyszukiwanie działek

Wyszukiwanie działek

Aplikacja działa w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Umożliwia ona lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora,... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Mapa jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem województwa

Mapa jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem województwa

Aplikacja umożliwia proste przeglądanie i wyszukiwanie jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Województwa Śląskiego. Jednostki pogrupowano w kilku kategoriach: kultura, oświata, spółki, zdrowie, inne.

Przejdź do aplikacji
Mapa Jednostek Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego

Mapa Jednostek Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego

Aplikacja umożliwia proste przeglądanie i wyszukiwanie wraz z danymi kontaktowymi jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego w kategorii zdrowie.

Przejdź do aplikacji
Rozmieszczenie gatunków fauny, roślin naczyniowych oraz mszaków województwa śląskiego

Rozmieszczenie gatunków fauny, roślin naczyniowych oraz mszaków województwa śląskiego

Aplikacja przedstawia rozmieszczenie gatunków fauny, roślin naczyniowych oraz mszaków województwa śląskiego. Dane przyrodniczo wrażliwe zgeneralizowano do obszaru gminy, na terenie której dokonano obserwacji. Aplikacja została stworzona... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Mapy i granice historyczne województwa śląskiego

Mapy i granice historyczne województwa śląskiego

Aplikacja pozwala na śledzenie zmian w zagospodarowaniu terenu od roku 1883 do dzisiaj. Prezentuje mapy archiwalne z zespołu 554 Zbioru kartograficznego Archiwum Państwowego w Katowicach, obejmujące swym zasięgiem teren województwa śląskiego... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

W aplikacji prezentowany jest przebieg oraz węzły i studnie Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej. Dodatkowo aplikacja umożliwia wyszukiwanie działek (w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez GUGiK) oraz... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Realizacja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego WŚL

Realizacja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego WŚL

Aplikacja przedstawia wyniki Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Narzędzia aplikacji pozwalają na filtrowanie zadań ze względu na pulę wojewódzką i 7 puli podregionalnych.

Przejdź do aplikacji
Najlepsza Przestrzeń Publiczna WŚL

Najlepsza Przestrzeń Publiczna WŚL

Aplikacja prezentuje najlepsze projekty konkursowe zrealizowane na terenie Województwa Śląskiego pod patronatem Marszałka "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego". Celem konkursu jest promocja rozwoju i zmian jakościowych... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Lokalizacja obiektów użyteczności publicznej (POI)

Lokalizacja obiektów użyteczności publicznej (POI)

Aplikacja umożliwia proste przeglądanie i wyszukiwanie wraz z danymi kontaktowymi obiektów z zakresu: administracji publicznej; służb ochrony ludności; oświaty i nauki; służby zdrowia i opieki medycznej; kultury, sportu... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Obwody łowieckie w województwie śląskim - 2022 r.

Obwody łowieckie w województwie śląskim - 2022 r.

Aplikacja prezentuje podział województwa śląskiego na obwody łowieckie obowiązujący od 1 kwietnia 2022r. zgodnie z Uchwałą nr VI/39/13/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020

Aplikacja przedstawia wizualizację Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+. Plan ten określa podstawowe elementy układu przestrzennego, ich zróżnicowanie i wzajemne relacje. Cele polityki przestrzennej województwa określone w Planie... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Mapa zagrożenia powodziowego województwa śląskiego

Mapa zagrożenia powodziowego województwa śląskiego

Aplikacja umożliwia przegląd danych dotyczących zagrożenia powodziowego w oparciu o usługę WMS udostępnianą przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dodatkowo aplikacja umożliwia wyszukiwanie działek (w oparciu o Usługę Lokalizacji... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Parki Krajobrazowe województwa śląskiego

Parki Krajobrazowe województwa śląskiego

Aplikacja Parki Krajobrazowe województwa śląskiego prezentuje prezentuje walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe  Żywieckiego Parku Krajobrazowego”  oraz  Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

Przejdź do aplikacji
Szlak Przyrody Województwa Śląskiego

Szlak Przyrody Województwa Śląskiego

Aplikacja poświęcona miejscom o wyjątkowych walorach przyrodniczych i obszarom stanowiącym dziedzictwo przyrody ożywionej i nieożywionej naszego regionu. Szlak Przyrody liczy ponad 50 obiektów rozrzuconych na terenie całego województwa... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Dane geostatystyczne województwa śląskiego

Dane geostatystyczne województwa śląskiego

Aplikacja zbudowana jest z trzech modułów tematycznych: Dane demograficzne - dotyczące gęstości zaludnienia (2022 r.), zmiany liczby ludności w latach 2000-2022, struktury ludności według wieku i płci (2022 r.), małżeństw... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Obszar ograniczonego użytkowania i bezpieczeństwo wokół lotniska Katowice Airport

Obszar ograniczonego użytkowania i bezpieczeństwo wokół lotniska Katowice Airport

Aplikacja przedstawia powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i obiektów naturalnych, obszary z ograniczeniami dotyczącymi hodowli ptaków, Obszar Ograniczonego Użytkowania, strefy użytkowania bezzałogowych statków powietrznych... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Mapa z podziałem administracyjnym województwa śląskiego

Mapa z podziałem administracyjnym województwa śląskiego

Aplikacja prezentuje podział gmin w województwie śląskim ze względu na ich rodzaj. Wyodrębniono trzy rodzaje gmin:
- gminy miejskie, których granice pokrywają się z granicą miasta tworzącego gminę (gminy miejskie mogą być także miastami na prawach... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Fortyfikacje województwa śląskiego

Fortyfikacje województwa śląskiego

Aplikacja przedstawia 1689 obiektów fortyfikacyjnych zlokalizowane na terenie województwa śląskiego, prezentowanych na tle granic historycznych z lat 1922-1938, 1938-1939, 1945-1950, 195-1975, 1975-1988, 1999-2001, 2002-2016. Dane obiektów... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Atrakcje turystyczne województwa śląskiego

Atrakcje turystyczne województwa śląskiego

Aplikacja umożliwia przeglądanie obiektów w województwie śląskim znajdujących się na Szlaku Zabytków Techniki, Szlaku Architektury Drewnianej i Szlaku Śląskie Smaki, a także zlokalizowane w województwie śląskim zamki, pałace... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Tereny pogórnicze i poprzemysłowe z systemu OPI TPP 2.0

Tereny pogórnicze i poprzemysłowe z systemu OPI TPP 2.0

Aplikacja prezentuje tereny pogórnicze i poprzemysłowe pozyskane z systemu OPI TPP 2.0 na tle następujących danych przestrzennych:
- form ochrony przyrody pochodzących ze strony Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
- zagrożeń powodziowych w oparciu... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Mapa sieci dróg w województwie śląskim

Mapa sieci dróg w województwie śląskim

Aplikacja umożliwia przeglądanie danych o sieci dróg w województwie śląskim wraz z informacjami dotyczącymi natężenia ruchu drogowego na wybranych odcinkach oraz danymi dotyczącymi emisji hałasu. Dodatkowo aplikacja zawiera... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Mapa sieci kolejowej województwa śląskiego

Mapa sieci kolejowej województwa śląskiego

Aplikacja umożliwia przeglądanie danych o sieci kolejowej w województwie śląskim wraz z informacjami o dworcach, przystankach oraz przejazdach kolejowych. Dodatkowo aplikacja zawiera narzędzie wyszukiwania działek w oparciu o Usługę Lokalizacji... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Ortofotomapy od roku 1996

Ortofotomapy od roku 1996

Aplikacja umożliwia przeglądanie i porównywanie ortofotomap z lat 1996, 2003, 2009, 2013, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022 i 2023 za pomocą narzędzia Zwijanie. Narzędzie to pozwala na interaktywne porównywanie dwóch map w tym... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Mapy topograficzne od 1962 do 2002 roku

Mapy topograficzne od 1962 do 2002 roku

Aplikacja umożliwia przeglądanie i porównywanie map topograficznych od lat sześciedziątych do dziewięćdziesiątych XX wieku oraz map z lat dwutysięcznych.

Przejdź do aplikacji
Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna

Aplikacja przedstawia przyrodnicze ścieżki dydaktyczne (wraz z przystankami) oraz ośrodki edukacji ekologicznej w województwie śląskim. Wśród ośrodków znalazły się m.in. ogrody botaniczne i zoologiczne, muzea przyrodnicze i ekomuzea oraz ośrodki... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Rewitalizacja w województwie śląskim

Rewitalizacja w województwie śląskim

Aplikacja umożliwia proste przeglądanie danych o obszarach i podobszarach rewitalizacji w gminach województwa śląskiego wraz z informacjami dotyczącymi programów rewitalizacji. 

Przejdź do aplikacji
Mapa terenów wypasowych Wojewódzkiego Programu - Owca Plus do roku 2027

Mapa terenów wypasowych Wojewódzkiego Programu - Owca Plus do roku 2027

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 9.12.2020 r. Uchwałą nr 2841/194/VI/2020 przyjął Wojewódzki Program Aktywizacji... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Zielone Śląskie

Zielone Śląskie

Aplikacja mapowa przedstawia formy ochrony przyrody oraz inne atrakcyjne przyrodniczo miejsca w województwie śląskim takie jak parki, ogrody zoologiczne i botaniczne czy osobliwości przyrodnicze. Ponadto w aplikacji zawarto informacje o okresowym zakazie wstępu do... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Marszałkowski Konkurs

Marszałkowski Konkurs "Inicjatywa Sołecka"

Aplikacja prezentuje zadania i wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" w latach 2019-2023. 

Przejdź do aplikacji
Jednostki Ochrony Zdrowia

Jednostki Ochrony Zdrowia

Aplikacja prezentuje dane dotyczące jednostek i spółek ochrony zdrowia województwa śląskiego z podziałem na subregiony. Wsród tych danych znajdziemy:

czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza

Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza

Aplikacja przedstawia wyniki I edycji Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza dla gmin z obszaru województwa śląskiego. Program składał się z dwóch komponentów: konkursu „Inicjatywa Antysmogowa” oraz „Gmina pełną...

Przejdź do aplikacji
Wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych

Wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych

Aplikacja prezentuje zadania i wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego w 2023 r.” oraz... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Zdarzenia drogowe on-line

Zdarzenia drogowe on-line

Aplikacja prezentująca bieżące zdarzenia drogowe na obszarze WSL wraz z informacją o utrudnieniach i czasie ich trwania. Dane o zdarzeniach drogowych aktualizowane na bieżąco. Źródłem danych o zdarzeniach drogowych jest KWP...

Przejdź do aplikacji
Historia zdarzeń drogowych i miejsc szczególnie niebezpiecznych

Historia zdarzeń drogowych i miejsc szczególnie niebezpiecznych

Aplikacja prezentująca historię zdarzeń drogowych i miejsc szczególnie niebezpieczne na obszarze województwa śląskiego. Umożliwia wyszukiwanie, filtrowanie, generowanie statystyk i wykresów. Dane o zdarzeniach drogowych... czytaj więcej

Przejdź do aplikacji
Rejony dzielnicowych

Rejony dzielnicowych

Aplikacja prezentująca rejony dzielnicowych na obszarze województwa śląskiego. Umożliwia wyszukanie lokalizacji adresu i wyświetlenie informacji o rejonie. Źródłem danych o zdarzeniach drogowych jest KWP w Katowicach.

Przejdź do aplikacji

"Schrony" w województwie śląskim

Aplikacja podsumowująca pierwszy etap inwentaryzacji miejsc doraźnego schronienia w tym budowli ochronnych pełniących rolę osłony przed m.in. ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi na podstawie danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Przejdź do aplikacji